Ratkaisuja potilasturvallisuuden kehittämiseen

    Etusivu     Potilasturvallisuussuunnitelma     Raportointi     Indikaattorit     Koulutus     Palvelut     Miten edetä?     Yhtiö     

Potilasturvallisuusosaaminen

Potilasturvallisuus tulee olla osana henkilöstön koulutusta. Näin varmistetaan kansallisen potilasturvallisuusstrategian mukainen edellytys henkilöstön potilasturvallisuusosaamisesta. Potilasturvallisuusosaaminen tarkoittaa henkilöstön tietoisuutta potilasturvallisuuden riskeistä ja niiden hallintaan liittyvistä turvallista hoitoa edistävistä käytännöistä sekä kykyä soveltaa niitä työssä. Terveydenhuollon henkilöstön tulisi ymmärtää potilasturvallisuuden merkitys osana hoidon laatua ja mieltää se keskeiseksi tavoitteeksi toiminnassaan.

Potilasturvallisuuden perusteiden tulisi olla osana jokaisen terveydenhuollon ammattihenkilön peruskoulutusta. Peruskoulutuksen tavoitteena on perehdyttää potilasturvallisuuden peruskäsitteisiin ja turvallisuusajatteluun, oppia ymmärtämään hoidon laadussa ja turvallisuudessa tapahtuvien poikkeamien syntymekanismeja sekä oppia tuntemaan keskeisimpiä turvallisuuden hallinnan keinoja.

Potilasturvallisuusosaamista tulee kehittää myös osana työpaikkakoulutusta ja henkilöstön perehdytystä. Perehdytyksen tavoitteena on varmistaa laadun ja potilasturvallisuuden hallintaan liittyvien menetelmien ja toimintatapojen soveltaminen yhdenmukaisesti koko yksikön toiminnassa. Perehdytyksen avulla opitaan tunnistamaan potilasturvallisuuden kannalta kriittiset työvaiheet ja hallitsemaan niihin liittyviä riskejä.

Potilasturvallisuuden täydennyskoulutusta tulee tarjota potilasturvallisuuden vastuuhenkilöille, esimiehille ja organisaation johdolle tehtävien edellyttämässä laajuudessa.

Potilasturvallisuuden peruskoulutus

-

Potilasturvallisuuden lähtökohdat

-

Vaaratapahtumien syntymekanismit

-

Riskien tunnistaminen ja hallinta

-

Tiimityö potilasturvallisuuden varmistamisessa

-

Potilasturvallisuutta edistävät menetelmät ja käytännöt


Täydennyskoulutuksen aiheita:

-

Turvallisuusjohtaminen

-

Turvallisuuskulttuuri

-

Vaaratapahtumien tutkinta

-

Inhimilliset tekijät potilasturvallisuudessa

-

Riskien arviointi ja hallinta

-

Potilasturvallisuutta edistävät käytännöt

-

Potilasturvallisuus henkilöstökoulutuksessa

  www.huperman.com